Argumente in favoarea stangii autentice

de SorinPLATON si RaduNEGRU

Din luna Februarie 2005 un grup de intelectuali entuziaşti am înfiinţat forumul “Cafeneaua Politică” în care am derulat o serie de dezbateri virtuale mai mult sau mai puţin academice pe subiecte de largă audienţă în sfera social-politică românească. Faptul că acest grup are un real succes (peste 1400 de membrii) ne face să credem că suntem pe un făgaş bun. Orientarea (auspiciile) de stânga a grupului nu a fost un impediment pentru aglutinarea unui grup de oameni provenind din toate partidele politice, societatea civilă, diaspora, putând considera că am construit o punte de legătură suprapartinica, un prim pas în mult aşteptata viitoare reconciliere româno-română.

În urma analizelor efectuate am constatat ca o regulă generală a vieţii politice româneşti din ultimul timp pe de-o parte tendinţa de muşamalizare sau ascundere “sub preş” a erorilor guvernărilor precedente simultan cu definirea unor ţinte false (“acari Păuni”) care să justifice anumite impotenţe în actul de guvernare.

În ultimul timp s-a constatat un atac concertat “în orb” asupra tot ce înseamnă social-democraţie in România, asupra stângii în definitiv, aceasta fiind demonizată şi identificată ca sursă a tuturor neajunsurilor de catre guvernarea “DA”. Vom trece cu vederea grosolana tendinţă de manipulare a opiniei publice şi mă voi concentra asupra unor argumente de bun simţ în favoarea la ce este şi ce poate reprezenta “stânga” pentru Romania. Să nu uităm un amănunt deloc de neglijat: Până în 1989 toată lumea a fost (sau nu) membră a unui singur partid (PCR, partid de stânga) şi brusc după revoluţie ne-am trezit cu o droaie de partide-doctrine-ideologii care mai de care mai “exotice si nonconformiste”; Ei bine toţi aceşti foşti comunişti de nădejde, diseminaţi cu grijă în tot arcul politic, frizând absurdul, hilarul, combat în prezent cu vervă şi “mânie proletară” tocmai …stânga politică românească.

În continuare cred nimerit să fac un inventar al motivelor pentru care un cetăţean de buna credinta  este îndreptăţit să aibă o opţiune politică de stanga. Argumentele sunt multe, aşa încât m-am limitat doar la cateva motive ce mi se par relevante:

-Stânga este singura dintre marile orientări politice şi ideologice ale epocii, care are în centrul preocupărilor sale apărarea drepturilor omului simplu, justiţia socială, egalitatea de şanse, nediscriminarea oamenilor dupa rasă, naţionalitate sau sex. Ea este expresia politică a unui sentiment nobil, altruismul,  iubirea omului de aproapele, adică acea sensibilitate pentru suferinţele şi aspiraţiile celorlalţi, care vibrează în consonanţă cu ele.

-Stânga are un trecut glorios, printre aderenţii si simpatizanţii săi figurând multe din cele mai luminate minţi ale omenirii. Totodată concepţia ei despre viată şi lume are un mare viitor şi de aceea ea este îmbraţişată în toate ţările, îndeosebi de tineri. Stânga nu îşi vede împlinite idealurile decât într-o societate cu adevărat democratică, în care consultarea electorală are ca scop aflarea aspiraţiilor poporului, iar cucerirea puterii este doar calea prin care aceste aspiraţii pot fi traduse in viaţă de cei aleşi.

-Stânga nu poate fi învinuită de înrudire cu comunismul. Această idee este una din ideile perverse pe care vor sa o acrediteze adversarii ei. Istoria arată din contra că sunt numeroase partidele si miscările de stânga (social-democraţi, socialişti, trotskişti, anarhişti, etc.) care s-au opus cu fermitate comunismului stalinist sau celui ceauşist. Pornit ca o miscare radicală de stânga, comunismul a degenerat şi a căpătat treptat trăsăturile extremei drepte totalitare, fapt care a făcut să fie respins de popor. Aşa cum scria filozoful român Radu Florian : “Comunismul, o mişcare socială ţaşnită din nevoia cuceririi libertăţii economice şi sociale pentru clasa muncitoare, s-a structurat într-un regim politic care i-a refuzat acesteia libertăţile individuale şi colective şi s-a comportat ca unul din cele mai opresive regimuri, ce s-a intors
împotriva idealurilor declarate ale mişcării”.

-A fi de stânga înseamnă un protest la adresa dreptei, fie a celei liberal-conservatoare, orientată spre jocul liber şi nemilos al forţelor pietii, fie a celei populiste, cu discurs demagogic si naţionalist. Dreapta nu îşi ascunde ţelurile de a făuri o societate în care economicul să domine politicul, adică guvernul să satisfacă cu prioritate cerinţele păturii celei mai avantajate a populaţiei. Idolii dreptei politice sunt : înavuţirea cu orice preţ, liberalismul economic neîngrădit, elitismul ce dispreţuieşte aspiraţiile celor
mulţi, refuzul solidarităţii sociale. Stânga contemporană în schimb, fără a fi egalitaristă, adică nivelatoare, şi-a pus în centrul programelor sale politice crearea egalitaţii de şanseîntre toţi membrii societaţii. Ea este principial împotriva diminuării rolului statului dincolo de o anumită limită, aşa cum ar dori partidele
liberale, pentru care statul trebuie să se limiteze doar la armată si poliţie. Dar stânga este în acelaşi timp şi împotriva exagerării acestui rol, aşa cum susţin populiştii, ce doresc un stat autoritar, în care să fie proclamat cultul unui şef atotştiitor şi în care adversarilor politici să le fie îngrădită exprimarea opiniilor.

-A fi de stânga în zilele noastre este o dovadă de patriotism, de încredere în virtuţile acestei naţii, căci omul de stânga îşi iubeşte ţara şi doreşte ca ea să iasă cât mai curând din dificultăţile perioadei de tranziţie. Stânga consideră însă binevenită aderarea ţării la organizaţii integratoare, cum ar fi Uniunea Europeană, ceea ce poate avea loc abia după ce s-a căpătat garanţia respectării culturii naţionale, adică în condiţiile păstrării şi dezvoltării trăsăturilor specifice naţiunilor ce intră în componenţa organizaţiei.

-Stânga a fost şi este neconformistă, fidelă unor principii, dar totodată critică faţă de modul lor de aplicare. Ea se opune promovării unui capitalism sălbatic, ea crede în progres, crede în libertatea de expresie şi în egalitatea reală a cetăţenilor. De aceea, peste tot în lume ideile stângii au fost îmbrăţişate şi de intelectuali. A desvălui nedreptăţile unei societaţi imperfecte, a stigmatiza pe cei ce asupresc fără milă omul simplu, pe cei care exploatează copiii, constrang femeile la prostituţie şi pensionarii la sinucidere, a fost şi continuă să fie mesajul multor scriitori de valoare. Stânga este cea care, acum şi în viitor, este în măsură să perpetueze tradiţia creatorului umanist de valori spirituale.

-Stânga nu e dogmatică, ci îşi adaptează continuu tactica la noile condiţii istorice, motiv pentru care mesajul stângii nu şi-a pierdut deloc din forţa de atracţie. Stânga nu combate capitalismul, ci susţine o politică ce are în vedere îmblânzirea lui, pentru a-i păstra şi adânci caracterul social. Economia de piaţă, singura alternativă în noile condiţii, îmbină în viziunea stângii principiul libertăţii de acţiune a pieţei cu restricţiile ce decurg din egalitatea socială ; Ea ţine să atenueze consecinţele negative ale mecanismelor economice asupra societaţii umane. Totodată, recunoscând caracterul ireversibil al globalizării, stânga se opune aspectelor distructive ale acestui proces şi preconizează menţinerea lui sub control.

-Stânga luptă cu perseverenţă pentru emanciparea femeilor, pentru recunoasterea drepturilor lor în societate, pentru egalitate de tratament a lor în câmpul muncii. Deşi în ultimele decenii s-au făcut progrese în tratamentul egal al femeilor, totuşi, comparativ cu alte ţări occidentale, în România rolul lor este încă redus în parlament, în guvern, în conducerea partidelor, în educaţie şi ştiinţă, în conducerea economiei. Promovarea femeii în toate aceste domenii este o sarcină importantă ce revine în continuare stângii.

-Stânga aplică în practică principiile solidarităţii sociale, prin susţinerea luptei sindicatelor pentru drepturile şi respectarea demnităţii muncitorilor. Totodata ea a încetat să mai fie, ca în trecut, exponenta politică a sindicalismului, ba chiar, odată ajunsă la putere, poate adopta decizii menite să contribuie la cresterea competitivităţii economice a ţării, dar care pot duce la sporirea şomajului. Stânga militează însă pentru atenuarea urmarilor dureroase ale şomajului, pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale a forţei de muncă şi pentru creşterea continuă a nivelului de educaţie al personalului de producţie, astfel încât acesta să se poată adapta cu usurinţă la cerinţele variate şi mereu sporite ale pieţei.

-Într-o ţară în care ţăranii formează peste 40 % din totalul populaţiei, stânga rămâne un apărător consecvent al drepturilor acestora. În România perioadei interbelice ţărănimea reprezenta 70% din populaţie şi ea avea un partid care se reclama a fi apărătorul ei: Partidul Tărănesc, devenit apoi partidul Naţional-Ţărănesc. Era un partid de stânga, dar care după revoluţia din 1989 a căpătat trăsături apăsat de dreapta. În aceste condiţii, stânga a devenit în mod natural adevaratul susţinător al intereselor ţărănimii. Ea este totodată singura forţă politică ce susţine sporirea eficienţei procesului agricol de producţie prin crearea de cooperaţii ţărăneşti, iar nu prin reconstituirea marilor latifundii.

-Una dintre tarele pe care le suportă societatea noastră e sărăcia. Prin amploarea şi dimensiunile ei, sărăcia constituie azi problema fundamentală a Romaniei. Dar sărăcia nu a apărut odată cu anul 1990, ci este un fenomen peren, cu rădăcini în trecut, înca din perioada vasalităţii principatelor faţa de Istanbul şi a condiţiei românilor de naţiune lipsită de drepturi în Ardeal. Dreapta interbelică, pe care mulţi o idealizează azi, este principala răspunzătoare de întârzierea României pe calea modernizării, de mizeria în care se zbătea în anii 20-30 o mare parte a populaţiei. Din mai multe cauze, printre care restrângerea locurilor de muncă şi pensionarea forţată, sărăcia s-a accentuat însă în ultimii 15 ani. Democraţia este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru ieşirea din sărăcie. Efectele dramatice ale sărăciei pot fi reduse doar cu eforturi şi muncă, iar ocuparea şi utilizarea eficientă a resurselor de muncă este posibilă numai prin dezvoltarea economiei. Aşa cum s-a vazut în anii în care a fost la putere, stânga a dovedit că e capabilă să oprească degringolada economică şi poate oferi o soluţie de iesire treptată din această situaţie.

-Stânga este principial contra războiului, fără a fi neconditionat pacifista. Într-o lume cu focare de tensiune periculoase, omul politic de stânga acordă întotdeauna preferinţă rezolvării conflictelor prin tratative, iar nu prin exercitarea forţei. Ceea ce nu înseamnă neglijarea apărării militare a patriei sau a intereselor legitime ale aliaţilor ei. Totodata stânga românească se opune încercărilor de rescriere tendenţioasă a istoriei, banalizând fascismul şi satanizând forţat comunismul, totul numai în scopul atingerii unor ţeluri politice imediate.

*

Adeziunea la ideile şi idealurile stângii nu constituie o simplă opţiune politică ca oricare alta. Ea ţine de căutarea neîncetată a omului după o stare mai bună, pentru sine şi pentru comunitatea din care face parte, este dovada eforturilor sale de progres. Pentru aceasta, el a inţeles că e permanent nevoie de un dublu compromis : pe de o parte, între capitalul pus la dispoziţie de patronat şi munca oferită de salariaţi, pe de altă parte, între statul ce legiferează şi menţine ordinea socială şi piaţa ce stimulează individul şi caută eficienţa. Aici rezidă atât deosebirea, cât şi superioritatea ideologiei stângii faţă de cea a dreptei.

Acest articol a fost creat ca o compilaţie a materialelor şi stărilor de spirit ce se vehiculează prin forumul “Cafeneaua Politica”.

3 răspunsuri la Argumente in favoarea stangii autentice

 1. ccozianu zice:

  Cred ca trebuie sa revin, ca nu s-a priceput. Prin „aspectele de limba romana” nu m-am referit la virgule si alte chestii marunte, nici la stilul asumat pseudo-comic.

  O problema serioasa ar fi aspectul general de limba de lemn, iar alta problema sunt constructiile perfect ilogice de genul : „iubirea omului de aproapele”.

  Ma rog, daca voua va place, poate face si asta din conditia de a fi de stanga. Da’ dupa aia sa nu va vaitati daca vine madam globalizarea si va niveleaza cultura. V-ar face o favoare.

  Apreciază

 2. Costin zice:

  Romania sa fie bine si tot romanu’ sa prospere ! Ura, baieti.

  Ok, hai sa trecem cu vedera continutul ideatic de esente tari, si pe alocuri involuntar comice. Dar poate mai cugetati olecutica la aspectele legate de limba romana.

  Apreciază

 3. n. raducanu zice:

  Stimate domnule Dr. Sorin Platon,
  Nu mai frecventez, din pacate, cam demult „Cafeneaua Politica” pe care ati initiat-o dvs., dar astazi am facut o incursiune in spatiul ei si am aflat ca ati deschis si acest blog. Aici am descoperit cu placere ca la rubrica „Pagini” ati gasit oportun sa reproduceti cinci articole mai vechi ale mele, care au aparut cred prin 2006. Va multumesc !
  Pentru rubrica dvs. „Recomand blog” va informez ca am si eu un blog : raducanu-stanga.blogspot.com
  unde am publicat o serie de articole, mai vechi si mai noi, dintre care unele i-ar putea interesa si pe cei ce frecventeaza blogul dvs.
  Totodata am constatat ca, tot la rubrica „Pagini”, doua din articolele cu numele dvs. au pasagii importante preluate din articole publicate pe blogul meu. Desigur ca la bloguri nu poate fi vorba despre drept de autor, dar va sugerez ca in finalul articolelor :
  „Argumente in favoarea stangii autentice”
  si
  „Evolutia stangii moderne”
  sa mentionati ca la elaborarea lor ati avut si contributia lui Radu Negru (pseudonim :N. Raducanu).
  Cu toata consideratia,
  Radu Negru

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s